Bánh phu thê Đình Bảng

Nem Bùi Ninh Xá

Bánh tẻ làng Chờ

Tương Đình Đỗ

Bánh khúc làng Diềm

Bánh đa Kế Bắc Ninh

Bánh tro Đình Tổ

Rượu làng Vân Bắc Ninh

Cháo thái Đình Tổ

Gà Hồ