Suối khoáng nóng Trạm Tấu

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Suối khoáng nóng Trạm Tấu