Suối Giàng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Suối Giàng