Nhà máy thủy điện Thác Bà

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Nhà máy thủy điện Thác Bà