Hồ Thác Bà Yên Bái

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Hồ Thác Bà