Hồ Chóp Dù

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Hồ Chóp Dù