Háng Tề Chơ – Làng Nhì

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Háng Tề Chơ – Làng Nhì