Di tích Căng Đồn Nghĩa Lộ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Di tích Căng Đồn Nghĩa Lộ