Đền Mẫu Thác Bà

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Đền Mẫu Thác Bà