Chùa tháp Hắc Y – Đền Đại Cại

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Chùa tháp Hắc Y – Đền Đại Cại