Chiến khu Vần

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Chiến khu Vần