Cánh đồng Mường Lò

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Cánh đồng Mường Lò