Bản Sà Rèn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Sà Rèn