Bản Hốc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Hốc