Bản Chao Hạ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bản Chao Hạ