Đình Long Thanh

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Đình Long Thanh