Đền thờ Phạm Hùng

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Đền thờ Phạm Hùng