Chùa Tiên Châu

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chùa Tiên Châu