Cầu Mỹ Thuận Vĩnh Long

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cầu Mỹ Thuận