Thượng Lâm

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Thượng Lâm