Lán Nà Lừa

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Lán Nà Lừa