Đình Tân Trào

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đình Tân Trào