Đình Hồng Thái

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đình Hồng Thái