Đền Pác Tạ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đền Pác Tạ