Đền Mỏ Than

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đền Mỏ Than