Đền Kiếp Bạc Tuyên Quang

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đền Kiếp Bạc