Đền Cảnh Xanh

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đền Cảnh Xanh