Đền Bách Thần

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đền Bách Thần