Chùa Hương Nghiêm

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chùa Hương Nghiêm