Chùa Bảo Ninh Sùng Phúc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chùa Bảo Ninh Sùng Phúc