Cây đa Tân Trào

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Cây đa Tân Trào