Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang