Cù lao Tân Quy

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cù lao Tân Quy