Chùa Hang Trà Vinh

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chùa Hang