Biển Ba Động

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Biển Ba Động