Bảo tàng Khmer

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bảo tàng Khmer