Trại rắn Đồng Tâm

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trại rắn Đồng Tâm