Miệt vườn Cái Bè

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Miệt vườn Cái Bè