Chợ nổi Cái Bè

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chợ nổi Cái Bè