Hồ Truồi – Thiền Viện Trúc Lâm

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Hồ Truồi – Thiền Viện Trúc Lâm