Đồi Vọng Cảnh

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Đồi Vọng Cảnh