Đầm Lập An

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Đầm Lập An