Chùa Thiên Mụ

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Chùa Thiên Mụ