Cầu Tràng Tiền

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Cầu Tràng Tiền