Biển Lăng Cô

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Biển Lăng Cô