Hồ Cánh Chim

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Hồ Cánh Chim