Hang Mắt Rồng (Động Long Quang)

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Hang Mắt Rồng (Động Long Quang)