Hải Tiến

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Hải Tiến