Giếng Ngự Dục

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Giếng Ngự Dục