Đèo Ba Dội

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Đèo Ba Dội